درباره

نوبوم، بوم فناورانه‌های نوآورانه ایران!
بستری برای معرفی و شناخت کسب و کارهای فناورانه

متولد شده در مشهد

(نسخه آزمایشی صفر) فروردین ۱۳۹۶